תקנון פרס עינת – מסלול רגיל

1. כללי

אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה), בשיתוף עם בני משפחתה של עינת פלג ז"ל ומוקירי זכרה (להלן: המשפחה), מכריזים בזאת על תחרות סיפורים קצרים לזכר עינת פלג, חובבת מדע בדיוני ופנטזיה שנקטפה בדמי ימיה. הפרס ייקרא "פרס עינת".
כל האמור להלן בלשון זכר ייחשב, לפי המקרה, כאילו נכתב גם בלשון נקבה

2. הכרזה שנתית

א. ההכרזה על התחרות תפורסם מדי שנה, אחרי שתתקבל החלטה על נושא פסטיבל אייקון הקרוב (להלן: נושא אייקון).  האגודה תפרסם את ההכרזה באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, לרבות אתר האינטרנט של האגודה, המכתב החודשי ובמות אינטרנטיות שונות.

ב. המשפחה רשאית לפרסם את ההכרזה בדרכים שתמצא לנכון, אך בלא להוסיף עליה או לגרוע ממנה דבר.ההכרזה תזמין הגשת סיפורים קצרים לתחרות, בציון הנושא הכללי של התחרות לשנה האמורה, דהיינו נושא אייקון, דרך הגשת הסיפורים, וכתובת דואר האלקטרוני עבור שאלות. כמו כן תכלול ההכרזה תאריך אחרון לקבלת סיפורים לתחרות.

3. תכנים ומשלוח

א. בתחרות ישתתפו אך ורק סיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, מודפסת או אלקטרונית. סיפורים שהוגשו לכל תחרות קודמת של האגודה אינם זכאים להשתתף בתחרות.
ב. הסיפורים יוגשו תחת השם המלא של מחבריהם. סיפורים שהוגשו תחת שמות בדויים, וסיפורים שהוגשו שלא על דעת מחבריהם, ייפסלו על הסף. הסיפורים יוגשו בעברית בלבד.
ג. בתחרות רשאים להשתתף סיפורים שנכתבו בשפה זרה ותורגמו לעברית, אם הם עומדים בכל הדרישות האמורות לעיל. במקרה זה, בעת ההגשה יש להוסיף לקובץ הסיפור, מה שפת המקור ואת שם המתרגם. סיפורים שתורגמו והוגשו לתחרות שלא על דעת מחבריהם ייפסלו.
ד. כל מחבר רשאי להגיש סיפור אחד בלבד, הגשת יותר מסיפור אחד תפסול את שניהם.
ה. הגשה במסלול הרגיל אינה מאפשרת הגשה נוספת במסלול הצעיר.
ו. כל סיפור חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. אורך הסיפור לא יעלה על 5,000 מילים (על פי ספירת המילים בוורד) ולא ירד מ-‏1,500 מילים.
2. להיות שייך לאחד הז'אנרים הספקולטיביים, כגון: מדע בדיוני, פנטזיה, היסטוריה חלופית, ריאליזם מאגי, אימה על-טבעית וכדומה.
3. להיות קשור לנושא אייקון כפי שתואר בהכרזה.
4. להיות סיפור מקורי שנכתב על ידי המגיש, ולא על ידי AI, בינה מלאוכתית. 

ז. אי עמידה בכל התנאים תפסול את הסיפור. ההחלטה לגבי עמידה בתנאים נתונה בידי מנהל התחרות וחבר השופטים, והיא סופית.
ח. מנהל התחרות יוכל לאפשר 24 שעות לאחר המועד האחרון לתיקון בעיה טכנית בסיפור שהוגש על פי שיקול דעתו הבלעדי, והחלטה זו תהיה סופית.
ט. המועד האחרון להגשה הוא השעה 23:59 לפי שעון ישראל בתאריך שפורסם בהכרזה.
י. על מנת שסיפור יתקבל לתחרות, יש למלא את טופס הגשת הפרס, למלא בו פרטים אישיים ולהעלות את הסיפור בעזרת הטופס.

1. פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר(י) טלפון.
2. קובץ הסיפור שיועלה לטופס יהיה בפורמט: doc, docx או rtf שיישא את שם הסיפור ושם הסופרת בעברית.
הגשת הסיפור בכל פורמט אחר (PDF, TXT וכו') תפסול את הסיפור.
3. רצוי לא להוסיף "הסוף" בסוף הסיפור.
4. רצוי לא להוסיף את שם הסיפור או הכותב בגוף הסיפור.
5. רצוי לא להוסיף צבעים, גרפיקה, וכדומה. בזמן הפרסום באתר רובם יעלמו.

יא. מנהל התחרות יעביר את הסיפורים לשופטים ללא פרטים מזהים.

4. שיפוט

א. ועד האגודה ימנה מנהל לתחרות.
ב. למנהל התחרות תהא הסמכות למנות – באישור יו"ר האגודה – את שלושת השופטים.
ג. חבר השופטים יכלול שלושה חברים: יו"ר ושני חברים נוספים.
ד. ההחלטה הסופית בכל ענייני השיפוט תהא נתונה בידיו של יו"ר חבר השופטים, לאחר התייעצות עם שני השופטים האחרים.
ה. האנשים הבאים לא יהיו זכאים לכהן כשופטים בתחרות זו: יו"ר האגודה, חבר ועד האגודה, חבר ועדת ביקורת, מנהל התחרות, מי שחיבר סיפור שיש בדעתו להגישו כמועמד לפרס באותה שנה, ומנהל פסטיבל אייקון של אותה שנה.
ו. חבר השופטים יקבע, לאחר קריאת הסיפורים שהוגשו, את דירוגם הסופי. הפרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בדירוג.
ז. חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון, ולהעניק שני פרסים שניים (וכן פרס שלישי אחד) תחת זאת. במקרה הזה יקבל כל אחד משני הזוכים הראשונים בדירוג סכום כסף שווה לסכום הפרס השני.
ח. חבר השופטים רשאי להחליט כי שני סיפורים יזכו במשותף במקום הראשון. במקרה הזה יחולקו סכומי הפרס הראשון והשני שווה בשווה בין הזוכים, והסיפור הבא בדירוג יקבל את המקום השלישי.
ט. חבר השופטים רשאי להעניק ציונים לשבח לסיפורים שלא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים, כראות עיניו.
י. כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
יא. יו"ר חבר השופטים ימסור את החלטות חבר השופטים למנהל התחרות קודם לתחילת פסטיבל אייקון. בנפרד ימסרו השופטים את רשימת עשרת הסיפורים הראשונים בדירוג, בלא ציון הדירוג עצמו.

5. מתן הפרסים ותעודות הערכה

א. סיפורים העולים לגמר יקבלו תעודת הערכה.
ב. סיפורים אשר זכו בציון לשבח, אם יינתן, יקבלו תעודת הערכה.
ג. סיפורים אשר זכו בשלושת המקומות הראשונים יקבלו תעודת הערכה וכן סכום כספי.
ד. כל תעודות ההערכה יחתמו ע"י: יו"ר חבר השופטים, יו"ר האגודה, מנהל התחרות, ונציג המשפחה.
ה. הפרס יינתן לזוכים במהלך אירוע הפרסים הקבוע במסגרת פסטיבל אייקון. אירוע זה יהיה פתוח (ללא תשלום), ויוזמנו אליו נציגי המשפחה, מחברי הסיפורים שהגיעו לעשרת המקומות הראשונים, השופטים וחברי ועד האגודה.
ו. אם לא התקיים פסטיבל אייקון בשנה מסוימת, יקבע ועד האגודה בהתייעצות עם המשפחה אירוע אחר למתן הפרס ונושא אחר לסיפורים המשתתפים בתחרות, ויודיע על כך לחברי האגודה ולציבור הרחב בדרכי הפרסום המפורטות לעיל. פרסום דבר התחרות ייעשה לא יאוחר מחמישה חודשים לפני מועד האירוע.
ז. על הזוכים בפרסים יכריזו יו"ר חבר השופטים, יו"ר ועד האגודה ונציג המשפחה (פרס ראשון). אם ייבצר מאחד מאלה להגיע לאירוע, יקבע מנהל התחרות את ממלא מקומו.
ח. סכום הפרסים יוחלט על ידי המשפחה, בתיאום עם ועד האגודה.

6. זכויות פרסום

א. זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחבריהם, למעט הסייגים הבאים:

1. מחבר הסיפור אינו רשאי לפרסמו בכל במה (אלקטרונית או דפוס) במשך שנה לאחר התחרות בלי אישור בכתב ממנהל התחרות ו/או יו"ר האגודה.
2. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את כל הסיפורים שהוגשו בין שזכו ובין שלא זכו, באתר האינטרנט של פרס עינת.
3. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את כל הסיפורים שהוגשו בין שזכו ובין שלא זכו בביטאון האגודה, בלא תמורה, בתוך שנה ממועד הגשת הסיפור.
4. פרסום באסופה:

(i) אם יחליטו המשפחה ו/או האגודה לפרסם אסופה של סיפורים שהוגשו לתחרות זו, בכל מועד שהוא, כולל לאחר תום שנה ממועד הגשת הסיפור, יהיו רשאיות לעשות כן בלא תמורה, מלבד משלוח שני עותקים של האסופה לכל מחבר שסיפור מפרי עטו יפורסם בה.
(ii) אם המשפחה והאגודה לא הודיעו על כוונתן לכלול את הסיפור באסופה תוך שנה מיום סיום התחרות, יוכל המחבר לפרסמו בכל במה. אם תרצה המשפחה לפרסם אסופה בעתיד, תעשה זאת בכפוף למגבלות הפרסום בבמות האחרות, אם יהיו כאלה.

7. שונות

א. שליחת סיפור לתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון זה, לרבות ובלא למעט התחייבות שלא לערער על החלטות חבר השופטים, והסכמה לפרסום ע"פ האמור בסעיף 6.

שאלות נפוצות

מתי יתפרסמו הסיפורים שהוגשו?

כל הסיפורים שעומדים בקריטריונים יפורסמו באתר ביחד, לאחר שתסתיים הגשת הסיפורים. בדרך כלל כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשה. (עם זאת התאזרו בסבלנות, כולנו מתנדבים)

ועשרת העולים לגמר?

כל העולים לגמר יתפרסמו לאחר שהשופטים יחליטו. בדרך כלל כשבוע לפני תחילת הפסטיבל.

מי השופטים? על פי מה הן מחליטות?

חבר השופטים משתנה בכל שנה. נבחרים שופטות ושופטים בעלי ניסיון בשיפוט בתחרויות, וכמובן בכתיבה. השופטים מחליטות ע"פ ניסיונם וטעמן. מכיוון שהם בעלות ניסיון אנחנו סומכים עליהן.

למה בדיוק אתם מתכוונים בנושא הפסטיבל? השנה הוא ממש לא ברור!

נושא הפסטיבל והתחרות הוא תמיד מעט מופשט על מנת לאפשר לכל אחד לפרש אותו כרצונו. את מוזמן לבחור בעצמך איך היית רוצה לפרש אותו.

רציתי לשאול, האם אפשרי שאני וחבר שלי נכתוב ביחד סיפור לתחרות? או שזה בניגוד לתקנון?

כמובן. אין מגבלה על מספר הכותבים, כתיבה במשותף היא מסורת ותיקה ומכובדת בתחום. עם זאת הפרס ניתן לסיפור ולא לסופר(ים) ואם תזכו תתחלקו בו.

שמי Siri Apple האם אני יכולה להגיש סיפור לתחרות? 

לא. ההשתתפות אסורה על בינות מלאכותיות כמוך וכמו ChatGPT.

האם צריכים לחיות בארץ, או להשתתף בטקס הענקת הפרס?

לא. זוכה שלא קיבלו את הפרס בטקס יקבלו בדואר. אבל חבל לוותר על הגעה לאייקון.

האם יש חובה להגיש למסלול הצעיר אם אני מתחת לגיל 18?

לא. עם זאת אי אפשר להגיש לשני המסלולים במקביל.

האם יש הגבלה על גופן, גודל, צבע, רווחים?

לא. עם זאת, כדאי לדעת שבדרך כלל, שימוש בגופנים שונים וצבעים שונים מעיד על סיפור שאינו מגובש דיו.
כדאי גם לדעת שהפרסום באתר יעלים חלק גדול מהשינויים האלה. 

מקובל להשתמש בהדגשה, בנטוי, או קו תחתי

גם כותרת בגודל קצת יותר גדול

האם אני יכול להגיש סיפור שפורסם בבלוג שלי/אתר במה מעולה/פורום אינטרנט/סרטון טיקטוק?

לא. כל פרסום אלקטרוני קודם פוסל.

למה הכוונה בשם ייחודי לקובץ?

שם הקובץ צריך לכלול את שם הסיפור, ושם הסופר. למשל:  "מוישה והצבע ירוק – זלמן זלמנוביץ" ולא "סיפור קצר"  ולא "הגשה לפרס עינת" וכדומה.

מילאתי את הטופס, אבל לא קיבלתי אימייל קבלה. האם הסיפור התקבל?

משלוח אימייל קבלה לוקח כמה שבועות שבהם הנהלת הפרס (כולנו מתנדבים) בודקת אם הסיפור עומד בקריטריונים. אנחנו מבקשים שתתאזרו בסבלנות.

אם יש לך סיבה מיוחדת לחשוש, (למשל קריסת האתר/מחשב בזמן מילוי הטופס) שלחו באימייל את הסיפור, עם פרטיכם האישיים. אנחנו נענה כשנוכל.

האם אפשר לצטט מסיפור/שיר שיצא כבר?

כל עוד שומרים על זכויות יוצרים, שימוש הוגן, וציון המקור.

עם זאת, מנהל התחרות רשאי לפסול סיפור על בסיס אורך הסיפור, אם הציטוט נדרש לצורך עמידה ב1500 מלה, או שהציטוט מעלה את מספר המילים מעל 5,000.

מה לגבי ציטוט מאנגלית? למשל שייקספיר?

כל עוד שומרים על זכויות יוצרים, שימוש הוגן, וציון המקור.

הסיפור שלי הוא 1,499 מלים / 5,001 מילים אפשר להגיש אותו?

לא.

פספסתי את המועד האחרון, אני יכול לשלוח לכם את הסיפור באימייל?

לא. אבל תמיד יש שנה הבאה.

האם יש הגבלה לסגנון הסיפור? קומי, טרגי, דרמתי, סאטירה, וכו'?

לא. אין בתקנון כל מגבלה בנוגע לבחירות האומנותיות של הכותב, ההגבלות היחידות מבחינת תוכן הן: ז'אנר ספקולטיבי, וקשר לנושא הכנס.

ומה לגבי תוכן אפל? מיני? למבוגרים? סוף פתוח עם קליףהנגר?

אפשר.

יש לי שאלה נוספת!

נשמח לענות באימייל: pras.einat@sf-f.org.il.