תקנון פרס עינת – מסלול רגיל עד 2011

גרסה זו של תקנון פרס עינת תקפה עבור סיפורים שהוגשו בשנים 2007-2011.

אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה), בשיתוף עם בני משפחתה של עינת פלג ז"ל ומוקירי זכרה (להלן: המשפחה), מכריזים בזאת על תחרות סיפורים קצרים לזכר עינת פלג, חובבת מדע בדיוני ופנטסיה שנקטפה בדמי ימיה.

הפרס ייקרא "פרס עינת".

כל האמור להלן בלשון זכר ייחשב, לפי המקרה, כאילו נכתב גם בלשון נקבה.


תכנים ומשלוח

בתחרות ישתתפו אך ורק סיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, מודפסת או אלקטרונית. הסיפורים יוגשו תחת השם המלא של מחבריהם. סיפורים שכבר פורסמו, סיפורים שהוגשו תחת שמות בדויים, וסיפורים שהוגשו שלא על דעת מחבריהם, ייפסלו על הסף. הסיפורים יוגשו בעברית בלבד.

ההכרזה על התחרות תפורסם מדי שנה, אחרי שתתקבל החלטה על נושא כנס אייקון הקרוב (להלן: נושא אייקון). האגודה תפרסם את ההכרזה באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, לרבות ובלא למעט: אתר האינטרנט של האגודה, "המימד העשירי", הדף החודשי ופורומים שונים למדע בדיוני ולפנטסיה ברשת. המשפחה רשאית לפרסם את ההכרזה בדרכים שתמצא לנכון, אך בלא להוסיף עליה או לגרוע ממנה דבר.

ההכרזה תזמין הגשת סיפורים קצרים לתחרות, בציון הנושא הכללי של התחרות לשנה האמורה, דהיינו נושא אייקון, ובציון כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יישלחו הסיפורים. כן תכלול ההכרזה תאריך אחרון לקבלת סיפורים לתחרות.

כל מחבר רשאי להגיש סיפור אחד בלבד לכל תחרות. סיפורים שהוגשו לתחרות קודמת לא יוגשו שוב. כל סיפור חייב להיות קשור לנושא אייקון כפי שתואר בהכרזה, ולהיכתב באחד מהז'אנרים הספקולטיביים: מדע בדיוני, פנטסיה, היסטוריה חלופית וכדומה. אורך הסיפור לא יעלה על 5,000 מילים (על פי ספירת המילים בוורד) ולא ירד מ-‏1,500 מילים.

הסיפור יצורף כנספח (attachment) לדואר האלקטרוני, כקובץ doc או rtf שיישא שם ייחודי כתוב באותיות לועזיות. בגוף המכתב ירשום המחבר את פרטיו האישיים, כדלקמן: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר(י) טלפון. מנהל התחרות יעביר את הסיפורים לשופטים בקבצים ממוספרים, ללא פרטים מזהים.


שיפוט

ועד האגודה ימנה אחד מחבריו כאחראי לניהול התחרות. כן יקבע ועד האגודה את יו"ר חבר השופטים לאותה שנה. מינוי יו"ר חבר השופטים יעשה קודם לפרסומה של הכרזת התחרות.

חבר השופטים יכלול שלושה חברים: יו"ר ושני חברים נוספים.

ליו"ר חבר השופטים תהא הסמכות למנות – באישור ועד האגודה – את שני השופטים האחרים, ועליו לעשות זאת בתוך חודש ימים ממינויו.

ההחלטה הסופית בכל ענייני הפרס תהא נתונה בידיו של יו"ר חבר השופטים, לאחר התייעצות עם שני השופטים האחרים.

האנשים הבאים לא יהיו זכאים לכהן כשופטים בתחרות זו: יו"ר האגודה, חבר הוועד הממונה על ניהול התחרות, מי שחיבר סיפור שיש בדעתו להגישו כמועמד לפרס באותה שנה, ומנהל כנס אייקון של אותה שנה.

חבר השופטים יקבע, לאחר קריאת הסיפורים שהוגשו, את דירוגם הסופי. הפרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בדירוג.

חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון, ולהעניק שני פרסים שניים (וכן פרס שלישי אחד) תחת זאת. במקרה זה יקבל כל אחד משני הזוכים הראשונים בדירוג סכום כסף שווה לסכום הפרס השני.

חבר השופטים רשאי גם להחליט כי שני סיפורים יזכו במשותף במקום הראשון. במקרה זה יחולקו סכומי הפרס הראשון והשני שווה בשווה בין הזוכים, והסיפור הבא בדירוג יקבל את המקום השלישי.

ועוד רשאי חבר השופטים להעניק ציונים לשבח לסיפורים שלא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים, כראות עיניו.

כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

יו"ר חבר השופטים ימסור את החלטות חבר השופטים לחבר הוועד הממונה על הפרס, קודם לתחילת כנס אייקון. בנפרד ימסרו השופטים את רשימת עשרת הסיפורים הראשונים בדירוג, בלא ציון הדירוג עצמו.


מתן הפרס

פרס עינת כולל תעודה בחתימת חבר השופטים, יו"ר האגודה ונציג המשפחה, וכן סכום כספי לזוכים בשלושת המקומות הראשונים. ציון לשבח, אם יינתן, יכלול תעודה בלבד.

הפרס יינתן לזוכים במהלך אירוע הפרסים הקבוע במסגרת כנס אייקון. אירוע זה יהיה פתוח (ללא תשלום), ויוזמנו אליו נציגי המשפחה, מחברי הסיפורים שהגיעו לעשרת המקומות הראשונים, השופטים וחברי ועד האגודה.

אם לא התקיים כנס אייקון בשנה מסוימת, יקבע ועד האגודה בהתייעצות עם המשפחה אירוע אחר למתן הפרס ונושא אחר לסיפורים המשתתפים בתחרות, ויודיע על כך לחברי האגודה ולציבור הרחב בדרכי הפרסום המפורטות לעיל. פרסום דבר התחרות ייעשה לא יאוחר מחמישה חודשים לפני מועד האירוע.

על הזוכים בפרסים יכריזו, בסדר זה, חבר הוועד האחראי לפרס, יו"ר ועד האגודה ונציג המשפחה (פרס ראשון). אם ייבצר מאחד מאלה להגיע לאירוע, יקבע הוועד את ממלא מקומו.

סכום הפרסים יוחלט ע"י המשפחה, בתיאום עם ועד האגודה.

הסיפור הזוכה בפרס ראשון יפורסם בכתב העת של האגודה, "המימד העשירי". עורכי "המימד העשירי" יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לפרסם גם את הסיפורים הזוכים בשני המקומות הבאים.


שונות

שליחת סיפור לתחרות פירושה הסכמה מכללא לתקנון זה, לרבות ובלא למעט התחייבות שלא לערער על החלטות חבר השופטים, והסכמה לפרסום לפי סעיפים א' וב' להלן.

זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחבריהם, למעט שני הסייגים הבאים:

א. מתן הרשאה לפרסום הסיפורים, בין שזכו ובין שלא זכו, בכתב העת "המימד העשירי" (או בכל כתב עת אחר שיחליף אותו כביטאון האגודה), בלא תמורה.

ב. אם יחליטו המשפחה ו/או האגודה לפרסם אסופה של סיפורים שהוגשו לתחרות זו, יהיו רשאיות לעשות כן בלא תמורה, מלבד משלוח שני עותקים של האסופה לכל מחבר שסיפור מפרי עטו יפורסם בה.

בתחרות רשאים להשתתף סיפורים שנכתבו בשפה זרה ותורגמו לעברית, אם הם עומדים בכל הדרישות האמורות לעיל. במקרה זה, יש לציין בדף הלוואי גם את שפת המקור ואת שם המתרגם. סיפורים שתורגמו והוגשו לתחרות שלא על דעת מחבריהם ייפסלו.

הכתובת למשלוח הסיפורים היא: pras.einat@gmail.com.