תקנון פרס עינת – מסלול רגיל עד 2023

  1. אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה), בשיתוף עם בני משפחתה של עינת פלג ז"ל ומוקירי זכרה (להלן: המשפחה), מכריזים בזאת על תחרות סיפורים קצרים לזכר עינת פלג, חובבת מדע בדיוני ופנטזיה שנקטפה בדמי ימיה. הפרס ייקרא "פרס עינת".

כל האמור להלן בלשון זכר ייחשב, לפי המקרה, כאילו נכתב גם בלשון נקבה.

  1. תכנים ומשלוח

א. בתחרות ישתתפו אך ורק סיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, מודפסת או אלקטרונית. הסיפורים יוגשו תחת השם המלא של מחבריהם. סיפורים שכבר פורסמו, סיפורים שהוגשו תחת שמות בדויים, וסיפורים שהוגשו שלא על דעת מחבריהם, ייפסלו על הסף. הסיפורים יוגשו בעברית בלבד.

ב. ההכרזה על התחרות תפורסם מדי שנה, אחרי שתתקבל החלטה על נושא פסטיבל אייקון הקרוב (להלן: נושא אייקון).  האגודה תפרסם את ההכרזה באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, לרבות אתר האינטרנט של האגודה, המכתב החודשי ובמות אינטרנטיות שונות. המשפחה רשאית לפרסם את ההכרזה בדרכים שתמצא לנכון, אך בלא להוסיף עליה או לגרוע ממנה דבר.

ג. ההכרזה תזמין הגשת סיפורים קצרים לתחרות, בציון הנושא הכללי של התחרות לשנה האמורה, דהיינו נושא אייקון, דרך הגשת הסיפורים, וכתובת דואר האלקטרוני עבור שאלות. כמו כן תכלול ההכרזה תאריך אחרון לקבלת סיפורים לתחרות, שיהיה לכל הפחות חודשיים מתאריך ההכרזה.

ד. כל מחבר רשאי להגיש סיפור אחד בלבד לכל תחרות. סיפורים שהוגשו לתחרות קודמת לא יוגשו שוב. כל סיפור חייב להיות קשור לנושא אייקון כפי שתואר בהכרזה, ולהיכתב באחד מהז'אנרים הספקולטיביים: מדע בדיוני, פנטזיה, היסטוריה חלופית וכדומה. אורך הסיפור לא יעלה על 5,000 מילים (על פי ספירת המילים בוורד) ולא ירד מ-‏1,500 מילים.

ה. על מנת שסיפור יתקבל לתחרות הסיפור יש למלא את טופס הגשת הפרס, למלא בו פרטים אישיים ולהעלות את הסיפור בעזרת הטופס.

פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר(י) טלפון.

הסיפור יצורף כנספח (attachment), כקובץ doc, docx או rtf שיישא את שם הסיפור. מנהל התחרות יעביר את הסיפורים לשופטים בקבצים ממוספרים, ללא פרטים מזהים.

  1. השיפוט

א. ועד האגודה ימנה מנהל לתחרות. מינוי יו"ר חבר השופטים יעשה קודם להכרזה על התחרות.

ב. חבר השופטים יכלול שלושה חברים: יו"ר ושני חברים נוספים.

ג. למנהל התחרות תהא הסמכות למנות – באישור ועד האגודה – את שני השופטים האחרים, ועליו לעשות זאת בתוך חודש ימים ממינוי יו"ר חבר השופטים.
ההחלטה הסופית בכל ענייני השיפוט תהא נתונה בידיו של יו"ר חבר השופטים, לאחר התייעצות עם שני השופטים האחרים.

ד. האנשים הבאים לא יהיו זכאים לכהן כשופטים בתחרות זו: יו"ר האגודה, חבר ועד האגודה, חבר ועדת ביקורת, מנהל התחרות, מי שחיבר סיפור שיש בדעתו להגישו כמועמד לפרס באותה שנה ומנהל פסטיבל אייקון של אותה שנה.

ה. חבר השופטים יקבע, לאחר קריאת הסיפורים שהוגשו, את דירוגם הסופי. הפרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בדירוג.

ו. חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון, ולהעניק שני פרסים שניים (וכן פרס שלישי אחד) תחת זאת. במקרה הזה יקבל כל אחד משני הזוכים הראשונים בדירוג סכום כסף שווה לסכום הפרס השני.

ז. חבר השופטים רשאי להחליט כי שני סיפורים יזכו במשותף במקום הראשון. במקרה הזה יחולקו סכומי הפרס הראשון והשני שווה בשווה בין הזוכים, והסיפור הבא בדירוג יקבל את המקום השלישי.

ח. חבר השופטים רשאי להעניק ציונים לשבח לסיפורים שלא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים, כראות עיניו.

ט. כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

י. יו"ר חבר השופטים ימסור את החלטות חבר השופטים למנהל התחרות קודם לתחילת פסטיבל אייקון. בנפרד ימסרו השופטים את רשימת עשרת הסיפורים הראשונים בדירוג, בלא ציון הדירוג עצמו.

  1. מתן הפרס

א. פרס עינת יכלול תעודה בחתימת יו"ר חבר השופטים, יו"ר האגודה, מנהל התחרות ונציג המשפחה, וכן סכום כספי לזוכים בשלושת המקומות הראשונים. ציון לשבח, אם יינתן, יכלול תעודה בלבד.

ב. הפרס יינתן לזוכים במהלך אירוע הפרסים הקבוע במסגרת פסטיבל אייקון. אירוע זה יהיה פתוח (ללא תשלום), ויוזמנו אליו נציגי המשפחה, מחברי הסיפורים שהגיעו לעשרת המקומות הראשונים, השופטים וחברי ועד האגודה.

ג. אם לא התקיים פסטיבל אייקון בשנה מסוימת, יקבע ועד האגודה בהתייעצות עם המשפחה אירוע אחר למתן הפרס ונושא אחר לסיפורים המשתתפים בתחרות, ויודיע על כך לחברי האגודה ולציבור הרחב בדרכי הפרסום המפורטות לעיל. פרסום דבר התחרות ייעשה לא יאוחר מחמישה חודשים לפני מועד האירוע.

ד. על הזוכים בפרסים יכריזו יו"ר חבר השופטים, יו"ר ועד האגודה ונציג המשפחה (פרס ראשון). אם ייבצר מאחד מאלה להגיע לאירוע, יקבע מנהל התחרות את ממלא מקומו.

ה. סכום הפרסים יוחלט על ידי המשפחה, בתיאום עם ועד האגודה.

  1. שונות

א. שליחת סיפור לתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון זה, לרבות ובלא למעט התחייבות שלא לערער על החלטות חבר השופטים, והסכמה לפרסום לפי סעיפים א' ב' וג' להלן.

ב. זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחבריהם, למעט שלושת הסייגים הבאים:

  1. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את כל הסיפורים שהוגשו באתר האינטרנט של פרס עינת.
  2. מתן הרשאה לפרסום הסיפורים, בין שזכו ובין שלא זכו, בביטאון האגודה, בלא תמורה, בתוך שנה ממועד הגשת הסיפור.
  3. 3. (א) אם יחליטו המשפחה ו/או האגודה לפרסם אסופה של סיפורים שהוגשו לתחרות זו, יהיו רשאיות לעשות כן בלא תמורה, מלבד משלוח שני עותקים של האסופה לכל מחבר שסיפור מפרי עטו יפורסם בה.
  4. 3. (ב) אם המשפחה והאגודה לא הודיעו על כוונתן לכלול את הסיפור באסופה תוך שנה מיום סיום התחרות, יוכל המחבר לפרסמו בכל במה. אם תרצה המשפחה לפרסם אסופה בעתיד, תעשה זאת בכפוף למגבלות הפרסום בבמות האחרות, אם יהיו כאלה.

ג. בתחרות רשאים להשתתף סיפורים שנכתבו בשפה זרה ותורגמו לעברית, אם הם עומדים בכל הדרישות האמורות לעיל. במקרה זה, בעת ההגשה יש לציין בגוף המכתב גם את שפת המקור ואת שם המתרגם. סיפורים שתורגמו והוגשו לתחרות שלא על דעת מחבריהם ייפסלו.

לשאלות ניתן לפנות להנהלת התחרות בדוא"ל: pras.einat@sf-f.org.il.