תקנון פרס עינת – מסלול רגיל

  1. אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה), בשיתוף עם בני משפחתה של עינת פלג ז"ל ומוקירי זכרה (להלן: המשפחה), מכריזים בזאת על תחרות סיפורים קצרים לזכר עינת פלג, חובבת מדע בדיוני ופנטזיה שנקטפה בדמי ימיה. הפרס ייקרא "פרס עינת".

כל האמור להלן בלשון זכר ייחשב, לפי המקרה, כאילו נכתב גם בלשון נקבה.

  1. תכנים ומשלוח

א. בתחרות ישתתפו אך ורק סיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך, מודפסת או אלקטרונית. הסיפורים יוגשו תחת השם המלא של מחבריהם. סיפורים שכבר פורסמו, סיפורים שהוגשו תחת שמות בדויים, וסיפורים שהוגשו שלא על דעת מחבריהם, ייפסלו על הסף. הסיפורים יוגשו בעברית בלבד.

ב. ההכרזה על התחרות תפורסם מדי שנה, אחרי שתתקבל החלטה על נושא פסטיבל אייקון הקרוב (להלן: נושא אייקון).  האגודה תפרסם את ההכרזה באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, לרבות אתר האינטרנט של האגודה, המכתב החודשי ובמות אינטרנטיות שונות. המשפחה רשאית לפרסם את ההכרזה בדרכים שתמצא לנכון, אך בלא להוסיף עליה או לגרוע ממנה דבר.

ג. ההכרזה תזמין הגשת סיפורים קצרים לתחרות, בציון הנושא הכללי של התחרות לשנה האמורה, דהיינו נושא אייקון, דרך הגשת הסיפורים, וכתובת דואר האלקטרוני עבור שאלות. כמו כן תכלול ההכרזה תאריך אחרון לקבלת סיפורים לתחרות, שיהיה לכל הפחות חודשיים מתאריך ההכרזה.

ד. כל מחבר רשאי להגיש סיפור אחד בלבד לכל תחרות. סיפורים שהוגשו לתחרות קודמת לא יוגשו שוב. כל סיפור חייב להיות קשור לנושא אייקון כפי שתואר בהכרזה, ולהיכתב באחד מהז'אנרים הספקולטיביים: מדע בדיוני, פנטזיה, היסטוריה חלופית וכדומה. אורך הסיפור לא יעלה על 5,000 מילים (על פי ספירת המילים בוורד) ולא ירד מ-‏1,500 מילים.

ה. על מנת שסיפור יתקבל לתחרות הסיפור יש למלא את טופס הגשת הפרס, למלא בו פרטים אישיים ולהעלות את הסיפור בעזרת הטופס.

פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר(י) טלפון.

הסיפור יצורף כנספח (attachment), כקובץ doc, docx או rtf שיישא את שם הסיפור. מנהל התחרות יעביר את הסיפורים לשופטים בקבצים ממוספרים, ללא פרטים מזהים.

  1. השיפוט

א. ועד האגודה ימנה מנהל לתחרות. מינוי יו"ר חבר השופטים יעשה קודם להכרזה על התחרות.

ב. חבר השופטים יכלול שלושה חברים: יו"ר ושני חברים נוספים.

ג. למנהל התחרות תהא הסמכות למנות – באישור ועד האגודה – את שני השופטים האחרים, ועליו לעשות זאת בתוך חודש ימים ממינוי יו"ר חבר השופטים.
ההחלטה הסופית בכל ענייני השיפוט תהא נתונה בידיו של יו"ר חבר השופטים, לאחר התייעצות עם שני השופטים האחרים.

ד. האנשים הבאים לא יהיו זכאים לכהן כשופטים בתחרות זו: יו"ר האגודה, חבר ועד האגודה, חבר ועדת ביקורת, מנהל התחרות, מי שחיבר סיפור שיש בדעתו להגישו כמועמד לפרס באותה שנה ומנהל פסטיבל אייקון של אותה שנה.

ה. חבר השופטים יקבע, לאחר קריאת הסיפורים שהוגשו, את דירוגם הסופי. הפרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בדירוג.

ו. חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון, ולהעניק שני פרסים שניים (וכן פרס שלישי אחד) תחת זאת. במקרה הזה יקבל כל אחד משני הזוכים הראשונים בדירוג סכום כסף שווה לסכום הפרס השני.

ז. חבר השופטים רשאי להחליט כי שני סיפורים יזכו במשותף במקום הראשון. במקרה הזה יחולקו סכומי הפרס הראשון והשני שווה בשווה בין הזוכים, והסיפור הבא בדירוג יקבל את המקום השלישי.

ח. חבר השופטים רשאי להעניק ציונים לשבח לסיפורים שלא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים, כראות עיניו.

ט. כל החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

י. יו"ר חבר השופטים ימסור את החלטות חבר השופטים למנהל התחרות קודם לתחילת פסטיבל אייקון. בנפרד ימסרו השופטים את רשימת עשרת הסיפורים הראשונים בדירוג, בלא ציון הדירוג עצמו.

  1. מתן הפרס

א. פרס עינת יכלול תעודה בחתימת יו"ר חבר השופטים, יו"ר האגודה, מנהל התחרות ונציג המשפחה, וכן סכום כספי לזוכים בשלושת המקומות הראשונים. ציון לשבח, אם יינתן, יכלול תעודה בלבד.

ב. הפרס יינתן לזוכים במהלך אירוע הפרסים הקבוע במסגרת פסטיבל אייקון. אירוע זה יהיה פתוח (ללא תשלום), ויוזמנו אליו נציגי המשפחה, מחברי הסיפורים שהגיעו לעשרת המקומות הראשונים, השופטים וחברי ועד האגודה.

ג. אם לא התקיים פסטיבל אייקון בשנה מסוימת, יקבע ועד האגודה בהתייעצות עם המשפחה אירוע אחר למתן הפרס ונושא אחר לסיפורים המשתתפים בתחרות, ויודיע על כך לחברי האגודה ולציבור הרחב בדרכי הפרסום המפורטות לעיל. פרסום דבר התחרות ייעשה לא יאוחר מחמישה חודשים לפני מועד האירוע.

ד. על הזוכים בפרסים יכריזו יו"ר חבר השופטים, יו"ר ועד האגודה ונציג המשפחה (פרס ראשון). אם ייבצר מאחד מאלה להגיע לאירוע, יקבע מנהל התחרות את ממלא מקומו.

ה. סכום הפרסים יוחלט על ידי המשפחה, בתיאום עם ועד האגודה.

  1. שונות

א. שליחת סיפור לתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון זה, לרבות ובלא למעט התחייבות שלא לערער על החלטות חבר השופטים, והסכמה לפרסום לפי סעיפים א' ב' וג' להלן.

ב. זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחבריהם, למעט שלושת הסייגים הבאים:

  1. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את כל הסיפורים שהוגשו באתר האינטרנט של פרס עינת.
  2. מתן הרשאה לפרסום הסיפורים, בין שזכו ובין שלא זכו, בביטאון האגודה, בלא תמורה, בתוך שנה ממועד הגשת הסיפור.
  3. 3. (א) אם יחליטו המשפחה ו/או האגודה לפרסם אסופה של סיפורים שהוגשו לתחרות זו, יהיו רשאיות לעשות כן בלא תמורה, מלבד משלוח שני עותקים של האסופה לכל מחבר שסיפור מפרי עטו יפורסם בה.
  4. 3. (ב) אם המשפחה והאגודה לא הודיעו על כוונתן לכלול את הסיפור באסופה תוך שנה מיום סיום התחרות, יוכל המחבר לפרסמו בכל במה. אם תרצה המשפחה לפרסם אסופה בעתיד, תעשה זאת בכפוף למגבלות הפרסום בבמות האחרות, אם יהיו כאלה.

ג. בתחרות רשאים להשתתף סיפורים שנכתבו בשפה זרה ותורגמו לעברית, אם הם עומדים בכל הדרישות האמורות לעיל. במקרה זה, בעת ההגשה יש לציין בגוף המכתב גם את שפת המקור ואת שם המתרגם. סיפורים שתורגמו והוגשו לתחרות שלא על דעת מחבריהם ייפסלו.

לשאלות ניתן לפנות להנהלת התחרות בדוא"ל: pras.einat@sf-f.org.il.

60 תגובות על “תקנון פרס עינת – מסלול רגיל”

הי. שלום.
האם יש הערכה לגבי המועד בו יפורסמו הסיפורים שכבר הגיעו אליכם?
תודה ובהצלחה לכולם 🙂

היי אור. כל הסיפורים יפורסמו באתר ביחד, לאחר שתסתיים הגשת הסיפורים.

בהצלחה!

לא הבנתי נושא מסויים בתקנון: אם אשלח סיפור לתחרות, האם לא אוכל לפרסמו במשך שנה בכל מקום אחר? מבחינתי בסדר אם הסיפור יפורסם בבטאון האגודה ובקובץ סיפורים, אבל אני מעוניינת במקביל לפרסם אותו גם בקובץ סיפורים פרי עטי.
אודה לכם על תשובתכם המהירה – אני מתלבטת מאוד אם לשלוח את הסיפור לתחרות מפני שאינני מעוניינת שהשתתפותו בתחרות "תקפיא" את פרסומו בציבור רחב יותר למשך שנה.

שלום נעמה.
אכן, שליחת הסיפור לתחרות מונע ממך לפרסם אותו בשנה הקרובה.

שתי שאלות: 1. מה קורה במידה והאגודה בוחרת להשתמש בסיפור ולפרסמו באסופה? האם עדיין ינתן לכותב להשתמש בסיפור על במות אחרות בתום אותה שנה?
2. האם ניתן לשלוח את הסיפור לפרוייקטים אחרים של העמותה באותה שנה? (אסופת היה היה וכד')

שלום ים

1. בוודאי. כוונת התקנון היא שאם האגודה רוצה לפרסם את הסיפור באסיפה, אין פרסום הסיפור בבמות אחרות יכול לשלול זאת ממנה, בשנה הראשונה לאחר פרסום הסיפור. כלומר, יש לקחת בחשבון שתהיה אפשרות פרסום הסיפור כחלק מאסופה.

2. לתחרות ניתן להגיש סיפורים שלא ראו אור בשום במה אחרת לפני פרסומם בפרס עינת. לאחר מכן זכויות הסיפורים נשארות אצל הכותבים, אשר נותנים את הסכמתם לפרסום הסיפורים באתר והוצאתם הסיפורים באסופה..

הדס

היי נעמה

אין בעיה לפרסם את הסיפור, לאחר סיום התחרות, בכל במה אחרת. כוונת התקנון היא שבמשך שנה יהיה מותר לפרסם את הסיפור באתר האגודה או בביטאון שלה, ללא תשלום. סעיף (1) נועד להגן על הכותבים, ואומר שלאחר שנה, במידה והם רוצים לפרסם אותו בבמה אחרת אשר חלים עליה מגבלות אחרות, הפרסום של הסיפור בביטאון האגודה יהיה כפוף למגבלות הפרסום של הסיפור בבמות אחרות.

בהצלחה!

שלום רב
האם גם מי שמתגורר בחו"ל דרך קבע יכול לשלוח סיפור לתחרות? גם אם לא יוכל להיות נוכח בעת מתן הפרסים?
תודה.

היי ענבל

הפרסים הם כספיים, כמו כל שנה.

המקום הראשון יזכה ב1500 ש"ח, השני באלף, והשלישי בחמש מאות.

הדס

רציתי לדעת איפה אני יכולה לברר מה התקנון של המסלול לנוער, וגם אם אני נחשבת "נוער" (אני מתחת לגיל 18) אני יכולה להשתתף במסלול הרגיל. אשמח אם תענו בהקדם האפשרי, תודה.

היי דניאלה

את התקנון של המסלול לנוער תוכלי למצוא כאן: http://einat.sf-f.org.il/?page_id=82

אם את מתחת לגיל 18 את יכולה לשלוח סיפור למסלול הרגיל. במקרה זה אין צורך לציין את הגיל. שימי לב-אינך יכולה להשתתף גם במסלול הרגיל וגם במסלול הצעיר את צריכה לבחור אחד מהשניים.

בהצלחה

הדס

שלום, האם יש דרישה לגופן מסויים, גודל ורווחי שורות בטקסט שנשלח?
תודה,
אלון.

היי

אכן זה נחשב כסיפור שפורסם.
על הסיפור המוגש לתחרות להיות לא מפורסם בשום דרך לפני כן. מודפסת או אלקטורנית.
מטרת התחרות היא לעודד כתיבה של סיפורים חדשים המיועדים לתחרות.

בהצלחה

הדס

בתקנון כתוב:
"הסיפור יצורף כנספח (attachment) לדואר האלקטרוני, כקובץ doc או rtf שיישא שם ייחודי כתוב באותיות לועזיות"
למה הכוונה ב"שם ייחודי כתוב באותיות לועזיות?" אני לא אמור לקרוא לקובץ לפי שם הסיפור?

היי. שם ייחודי-הכוונה שם הסיפור שלך ולא לדוגמה "סיפור קצר" או "סיפור לפרס עינת".

בהצלחה

הדס

היי. שלחתי לכם סיפור, אבל אני לא בטוח שלכתובת הדוא"ל הנכונה. האם יש דרך לדעת אם הסיפור הגיע אליכם?
תודה והמשך יום נעים 🙂

"הסיפור יצורף כנספח (attachment) לדואר האלקטרוני, כקובץ doc או rtf שיישא שם ייחודי כתוב באותיות לועזיות"

רק רוצה לוודא, אתם מתכוונים שפשוט נתרגם את השם של הסיפור לאנגלית בשם הקובץ? סתם שואל כי לא היה ברור לי למה 🙂

שלום עמית

כן,הכוונה היא ששם הקובץ יהיה שם הסיפור באנגלית, בתרגום או בתעתיק.

בהצלחה
הדס

היי

שאלתי: הבנתי שנושא הסיפור הקצר הוא:"משחקים" אבל האם סגנון הסיפור יכול להיות כל סגנוו שאראה לנכון , הכוונה היא האם אין הגבלה לגבי סגנון הכתיבה? קומי, דרמתי, מדע בדיוני, מסתורין וכו'? תודה

היי שושי

כלל אין הגבלה לגבי סגנון הכתיבה, ואת מוזמנת לכתוב בכל סגנון שתרצי, כל עוד הסיפור הוא בז'אנר הספקולטיבי- מדע בדיוני, פנטזיה, היסטוריה אלטרנטיבית אימה גותית ועוד, ובנושא משחקים.

לפירוט רחב יותר את מוזמנת לעיין בתקנון: http://einat.sf-f.org.il/?page_id=80

בהצלחה

הדס

שלום. פרסמתם את הסיפור שלי "סינרגיה ברחוב הראשי של גדרה בדרך לקרית מלאכי" שנשלח במסלול רגיל בשנת 2012.
מדוע אין פרסום שמות הכותבים באותה שנה?
תודה,
מאשה מטיס שריד

היי מאשה

אני אבדוק את העניין ונראה אם ניתן לפרסם את שמות הכותבים של 2012.

הדס

האם אני צריכה לרשום את הגיל שלי כדי שיידעו להכניס אותי לקטגוריה של נוער? או לא?

היי נועה

אנא עייני בתקנון התחרות: http://einat.sf-f.org.il/

במידה ואת רוצה להשתתף במסלול הצעיר, אנא כתבי גם את תאריך הלידה שלך בדוא"ל אליו יצורף הסיפור

בהצלחה

הדס

הי.
אני די לחוצה מכל העניין הזה כי אין לי עוד הרבה זמן להגיש עד המועד האחרון של הסיפור (אם אני לא טועה המועד האחרון הוא ה10.9)
ולא הבנתי כל כך את המסלולים כלומר מה הם ומה מיוחד ושונה בכל אחד מהם?
אשמח להסבר ולתשובה מהירה
תודה מראש (:

שלום ליאור

אכן המועד האחרון להגשת הסיפורים הוא ה10.9.16

בתחרות קיימים שני מסלולים: רגיל, וצעיר. לרגיל כל אחד יכול לשלוח לסיפור, למסלול הצעיר רק כותבים מתחת לגיל 18 יכולים לשלוח סיפור. השופטים שופטים בשני המסלולים וכך הסיפורים של מי ששלח למסלול הצעיר נשפטים יחד עם סיפורים אחרים של כותבים צעירים, וביחס אליהם.
אם את מתחת לגיל 18, את יכולה לבחור לאיזה מהמסלולים לשלוח את הסיפור.
אם עדיין אל הכח ברור את מוזמנת לכתוב שוב ואשמח לענות

בהצלחה

הדס

היי אני רוצה להגיש את הסיפור וזה עד ה10.
ז"א האם יש לי את כל יום שבת ומצאי שבת גם כן כדי להגיש ז"א עד 23:59 ביום שבת?

או במילים אחרות מה הזמן (והשעה) האחרון של ההגשה
תודה רבה אביחי

שלום אביחי

ניתן להגיש סיפורים עד יום שבת, ה10.9.16 בשעה 23:59.

אז אל דאגה

בהצלחה

הדס

שלום
האם תחרות 2017 נפתחה?
האם הכתובת שפרסמתם פעילה?
אני מנסה לשלוח ואיני מצליח.
תודה

שלום רב.
האם האגודה מוכנה לפרסם מראש אמות מידה ומשקלותיהן לקביעת הדירוג של סיפורים?

עמנואל שלום,

בכל שנה נבחרים לשיפוט בתחרות שופטות ושופטים בעלי ניסיון בשיפוט בתחרויות וכמובן בכתיבה.
אנו סומכים על השופטים שיבחרו לפי שיקול דעתם.

היי, האם יש מחויבות להגיע לזוכי הפרסים להגיע לאירוע הענקת הפרסים, או השלכות כלשהן להעדרות ממנו?

אין מחויבות ואין השלכות,
זוכים שלא מגיעים לארוע הסיום מקבלים שיחת טלפון לבבית ובדואר את הפרס והתעודה.

נושא התחרות הוא תמיד מעט מופשט על מנת לאפשר לכל אחד לפרש אותו כרצונו. אתה מוזמן לבחור בעצמך איך היית רוצה לפרש אותו.
בגדול מבחינת פסטיבל אייקון, הכיוון הוא choices אבל גם אפשרויות אחרות יתקבלו.

שלום,
אני לא בטוחה שהבנתי נכון את סעיף 5ב בתקנון הפרס.
האם אסור לי לפרסם את הסיפור ששלחתי עד חלוף שנה מתום התחרות?

היי
רציתי לשאול, האם אפשרי שאני וחבר שלי נכתוב ביחד סיפור לתחרות? או שזה בניגוד לתקנון?
אשמח לתשובה

ניתן לכתוב במשותף (זו מסורת ותיקה במד"ב). עם זאת כדאי לציין שהפרס ניתן לסיפור (ולא לסופר) ולכן אם הסיפור יזכה הפרס יתחלק בין הכותבות.

שלום וברכה
רציתי לשאול, האם אפשרי שאני וחבר שלי נכתוב ביחד סיפור לתחרות? או שזה בניגוד לתקנון?

ניתן לכתוב במשותף (זו מסורת ותיקה במד"ב). עם זאת כדאי לציין שהפרס ניתן לסיפור (ולא לסופר) ולכן אם הסיפור יזכה הפרס יתחלק בין הכותבות.

מעולם לא כתבתי סיפור לתחרות ואשמח לדעת אם ניתן לכתוב סיפורים שמיועדים לקהל בוגר, שכוללים גם שפה בוטה או תכנים מיניים? או שהתחרות, האגודה, ופסטיבל אייקון מיועדים כעיקרון לקהל צעיר יותר והסיפורים צריכים להיות בהתאם?

תודה

אין הגבלה או דרישה לגבי קהל היעד. דרישת התוכן היחידה שהסיפור יהיה קשור לנושא הכנס.